תנאי שימוש באתר האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים

1. כללי
1.1. האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים בע"מ (להלן: "החברה" או "האיגוד"), הינה מקימת ומפעילת אתר זה (להלן: "האתר"). "החברה"
        משמעה: לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמה.
1.2. תקנון זה מיועד לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם כלשהו העושה כל שימוש באתר (להלן: "המשתמש").
1.3. השימוש באתר, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו וכן מסירת כל מידע שהוא באמצעות השימוש באתר (להלן:          
        "השימוש באתר"), כפופים לתקנון האתר ולקבלת התנאים המפורטים בו (להלן: "תנאי השימוש").
1.4. השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצד המשתמש לכל תנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי
        שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. השימוש באתר יחשב כהסכמה מצד המשתמש לכל שינוי בתנאי השימוש כך שתנאי השימוש
        המחייבים יהיו תנאי השימוש העדכניים המפורטים באתר.
1.5. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר, לרבות ביחס ל"מיני סייטס" המקושרים לאתר ו/או
        לפרסומים המוצגים באתר, ויהוו בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל מוצר ו/או שירות באתר זה, את הבסיס המשפטי לכל דיון בין
       המשתמש לבין החברה. עקב כך, המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
1.6. השימוש באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש ולכן אם אינך מסכים
        לתנאי מהתנאים המפורטים להלן, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
1.7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

2. התכנים באתר
הצטרפות כמנוי לאיגוד
2.1. האתר כולל אפשרות להצטרפות כמנוי. הצטרפות לאיגוד תיחשב כהסכמה מצד המצטרף לכל התנאים בתקנון וכללי          
       האתיקה של האיגוד. החברה שומרת על זכותה לשנות את התנאים בתקנון וכללי האתיקה של האיגוד בכל עת ולפי שיקול דעתה                    
       המוחלט והבלעדי. הצטרפות לאיגוד תיחשב כהסכמה מצד המצטרף לכל שינוי בתנאי התקנון וכללי האתיקה של האיגוד כך       
       שהתנאים המחייבים יהיו תנאי התקנון וכללי האתיקה של האיגוד המפורטים באתר במועד כניסת המשתמש לאתר.
2.2. תוצאות החיפוש באתר נאספות על ידי מנגנון אוטומטי באתר בהסתמך גם על נתונים שמזינים לאתר צדדים שלישיים. מוצרים ו/או       
        נתונים אלה הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין החברה אחראית לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם.

מאמרים, סקירות, דעות וכיוצ"ב
2.3. באתר זה מתפרסמים מאמרים, סקירות מידע, דעות, הדרכות מקצועיות ישירות בין היתר באמצעות Webinars וחומר אחר,
        שמקורם בין היתר גם בצדדים שלישיים (להלן: "מאמרים"). החברה אינה אחראית בדרך כלשהי לתוכן מאמרים שמקורם בצדדים
        שלישיים, לנכונות האמור בהם ו/או לדעות המיוצגות בהם, והם מוצגים באתר רק כשירות לגולשים באתר, כשהאחריות לאמור בהם
        מוטלת כולה על הצדדים השלישיים. מבחינת החברה בכל הנוגע למאמרים מדובר אך ורק בהבעות דיעה של כותבי המאמרים ואין
        המשתמש רשאי להסתמך על מאמרים אלה.
2.4. החברה אינה נושאת בכל אחריות למאמרים המופיעים באתר, והאחריות הבלעדית לכל פעולה, החלטה או תוצאה הנובעת
        מהסתמכות ו/או שימוש במאמרים חלה על המשתמש בלבד. אין בהצגתו באתר של כל מאמר ו/או תוכן כזה או אחר משום ערובה
        לתקפותו, אמינותו, דיוקו, או שלמותו.
2.5. מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מאמר כלשהו אשר הוצג באתר, הסתמכות זו הינה על אחריותו
        הבלעדית של המשתמש, על כל הסיכונים הכרוכים בכך, והחברה אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע במאמרים. המשתמש
        מצהיר בזאת כי הוא מוותר באופן מפורש על אחריות החברה בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר
        המופיעים באתר.

3. קישורים באתר
3.1. בנוסף לאמור בסעיף 2 לעיל, באתר נמצאים גם קישורים לעמודי פרסום ו/או לאתרים שונים באינטרנט שאינם שייכים לחברה (להלן:
        "הקישורים"). אין בהצגת הקישורים על ידי החברה, להעיד על הסכמתה של החברה לתוכנם ואין בכך כדי להוות ערובה לאמינותם,
        לעדכניותם, חוקיותם, ו/או דיוקם. הצגת הקישורים על ידי החברה אינה מהווה כל חוות דעת או המלצה לגבי התכנים אליהם מוליכים
        הקישורים.
3.2. בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לתכנים המקושרים לאתר באמצעות הקישורים או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק  
        שעלול להיגרם למשתמש באתר, עקב הסתמכותו על המידע המצוי באתרים אלה או עקב גלישתו בהם.
3.3. החברה אינה מתחייבת, כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים בכל עת ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. החברה
       רשאית להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. פרסומות באתר
4.1. מובהר בזאת כי החברה איננה אחראית ולא תהא אחראית לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר לרבות באנרים
       (להלן: "הפרסומים"). יובהר כי, החברה אינה המפרסמת בפועל ו/או קשורה לפרסומים המופיעים באתר באיזו דרך שהיא, פרט
       להעמדת האתר כפלטפורמה להצגת הפרסום.
4.2. הפרסום באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד, מצד החברה, לרכוש ו/או לעשות שימוש במוצר ו/או
        שירות המוצגים בפרסומת. כל רכישה שתתבצע על ידי המשתמש בכל הקשור לפרסומות שיוצגו באתר הינה על דעתו של המשתמש
       בלבד.

5. בעת ההתקשרות עם החברה באמצעות האתר לצורך הצטרפות לאיגוד הישראלי למנהלי סיכונים ו/או רישום להדרכה מקצועית ו/או רישום לבחינת הסמכה (להלן: "ההתקשרות"), יחולו התנאים הבאים:
5.1. ההתקשרות מותנית באישור התשלום באתר על-ידי חברת האשראי המתאימה; בפני המשתמש תוצג הודעה המאשרת את אישור
        התשלום. בהיעדר הודעה כאמור, או בהעדר אישור, באחריות המשתמש ליצור קשר עם חברת האשראי, לשם בירור העניין.
5.2. המשתמש מצהיר שידוע לו כי עסקה אשר נעשתה באמצעות רשת האינטרנט הינה "עסקה במסמך חסר", כהגדרת מונח זה בחוק
        כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986, וכי באחריותו לדווח לחברת האשראי בדבר כל טעות בחיוב ו/או במקרה והעסקה לא בוצעה על ידו.
        לחברה לא תהא כל אחריות במקרה כאמור, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
5.3. הרישום במחשבי האתר לגבי אישור או דחיית התשלום על-ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לכאורה לתוכנו; עם זאת, ההודעה
       למשתמש בעניין לא תחייב את החברה ולא תהווה ראייה ו/או הוכחה כלשהי לצורך כך.
5.4. תנאי התשלום ומספר התשלומים, יהיו כמפורט בדף ההתקשרות אשר יוצג בפני המשתמש בעת ההתקשרות.
5.5. במועד השלמת ההתקשרות תציג החברה למשמש הודעה הכוללת את פרטי החברה - השם, מספר הזהות שלה וכתובתה, וכן את
       התכונות העיקריות של השירות שנרכש על ידי המשתמש בעת ההתקשרות (להלן: "הודעת השלמת התקשרות").
5.6.לצורך בירור פרטים, שאלות או ביטול עסקאות באתר (כמפורט להלן), אנא צור קשר עם החברה באמצעות דף "צור קשר" שבאתר.
5.7.בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בעניין עסקת "מכר מרחוק", המשתמש יהיה רשאי
       למסור הודעת ביטול עסקה אשר תכלול פירוט מלא של העסקה האמורה, לרבות מספר העסקה, תאריך ביצועה ושאר פרטיה, וכן שם
       המשתמש שהתקשר בעסקה, מספר זהות/מספר ח.פ., ודרכי יצירת קשר עמו (להלן: "הודעת הביטול"), בכפוף להוראות חוק הגנת
       הצרכן ובהתאם לאמור להלן:

ביטול הצטרפות לאיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, כמפורט להלן:
5.7.1. ביטול עד 14 יום ממועד קבלת אישור הצטרפות לאיגוד - החזר מלא של דמי החבר.
5.7.2. ביטול החל מתום 14 הימים כאמור לעיל ועד לחלוף 3 חודשים ממועד קבלת אישור ההצטרפות לאיגוד - החזר של 2/3 מדמי
           החברות.
5.7.3. ביטול החל מתום 3 חודשים ממועד קבלת אישור ההצטרפות לאיגוד ועד לחלוף 6 חודשים ממועד קבלת אישור ההצטרפות לאיגוד
           - החזר של 1/3 מדמי החברות.
5.7.4. ביטול לאחר חלוף 6 חודשים ממועד קבלת אישור הצטרפות לאיגוד - אין החזר.
5.7.5. "מועד אישור הצטרפות לאיגוד"- המועד המאוחר מבין אלה: קבלת בקשת ההצטרפות במשרדי האיגוד או, מועד קבלת אישור
           חברת כרטיסי האשראי לתשלום/פירעון צ'ק/קבלת התשלום בפועל בהעברה בנקאית או קבלת הודעת השלמת התקשרות.
           ביטול רישום להדרכה מקצועית (ובכלל זה כל כנס ו/או השתלמות ו/או הדרכה), כמפורט להלן:
5.7.6. ביטול רישום להדרכה מקצועית/בחינת הסמכה - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או קבלת הודעת השלמת
           התקשרות, לפי המאוחר ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמורה ההדרכה המקצועית הישירה
           או בחינת ההסמכה להיערך.
5.8.    החברה רשאית לבטל כל עסקה, מכל סיבה שהיא, או בלא כל סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.9.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ביטול רישום להדרכה מקצועית ו/או ביטול רישום לבחינת הסמכת ו/או ביטול הצטרפות
           לאיגוד הישראלי למנהלי סיכונים ו/או ביטול כל עסקה אחרת בדבר שירותים הניתנים בתשלום למשתמשי האתר, שלאחר תקופת
           הביטול המפורטת בסעיף 5.7  לעיל, המשתמש לא יהא זכאי לכל החזר כספי ו/או שיפוי ו/או פיצוי כלשהו, ואין ולא תהא למשתמש
           כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך, והכל בכפוף להוראות כל דין (גם אם וככל שטרם הסתיימה תקופת החברות ו/או טרם הסתיימה
           תקופת מתן השירות בגינו שילם המשתמש).
5.10. היה המצטרף לאיגוד הישראלי למנהלי סיכונים ו/או הנרשם להדרכה מקצועית ו/או בחינת הסמכה צד לכל עסקה אחרת - בית עסק,  
          ייתכן ויחולו לגביו תנאי התקשרות נוספים ו/או שונים, וכן ייתכן כי יידרש להתקשר עם החברה בהסכם נפרד לצורך קבלת שירותי
          האתר, בנוסח שיהא מקובל לצורך התקשרויות מסוג זה על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6. הגבלת אחריות - כללי
6.1. כל האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל האמור לעיל ולהלן בדבר אחריות החברה ו/או צדדים שלישיים ו/או המשתמש באתר.
6.2. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי תיתכן אפשרות שבאתר ובמידע הכלול בו, לרבות במוצרים, קישורים, מאמרים ובפרסומים
       המפורטים בו נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם  
       למשתמש עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות /או אי דיוקים כאמור.
6.3. החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין
       ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
6.4. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על
        מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות
        ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יבצע המשתמש בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר.
6.5. החברה לא מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם ובלא הפסקות, ללא טעויות וללא הפרעות. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים לכך     
       כי ידוע לו שהחברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים מבלי צורך להודיע על
       כך מראש. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אובדן שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מאי זמינות  
       האתר ו/או שינוי כלשהו במבנהו ו/או מראהו ו/או באופן פעולת האתר.
6.6. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל
        מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.
6.7. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל, מכל סוג שהוא, בקשר שבין צד שלישי כלשהו לבין משתמש ו/או
        שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות מוצריו ו/או שירותיו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לספק,
        באמצעות מוצר ו/או מידע ו/או מאמר ו/או קישור המוצגים באתר.

7. מסירת מידע
המשתמש מסכים לכך ומאשר בזאת כי: 
7.1. כל מידע שנמסר על ידו באמצעות האתר נמסר מרצונו החופשי.
7.2. ידוע לו כי במסגרת העלאת מידע לאתר או הרשמה לשירותים הניתנים באתר או על ידי האיגוד יידרש למלא פרטים אישיים (להלן:
       "הפרטים"). יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידי המשתמש אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר יתכן ולא ניתן יהיה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.
7.3. הזנת מידע שגוי (כגון, בין היתר, מתן כתובת דוא"ל או מספר טלפון סלולארי כוזבים) תהווה הפרה של תנאי השימוש לעיל ולהלן, וכן
        עלולה להוות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה וכל צד שהוא בגין כל נזק  
        אשר ייגרמו לחברה ולאותו צד ו/או בגין כל עלות הכרוכה בכך. למותר לציין כי במקרה של הזנת פרטים שגויים החברה תהא רשאית
       לבטל כל עיסקה.
7.4. ידוע לו כי הפרטים יישמרו על ידי החברה, ועשויים לשמש לשיפור השימוש באתר (ייעולו, הוספת שירותים וכו'), הצגת תכנים
       המתאימים להעדפותיו האינדיווידואליות של המשתמש וכיוצ"ב.
7.5. ידוע לו והוא מסכים בזאת שהחברה תהא רשאית לשמור את המידע שיימסר על ידו במאגרי המידע שלה.
7.6. הוא מסכים בזאת מפורשות כי המידע שיימסר על ידו יישמר במאגרי המידע של החברה ויוכל לשמש את החברה למטרות שונות כגון,
        אך לא רק, לעיבודים סטטיסטיים שיבוצעו במידע, ליצירת קשר עמו, ולהצעת מוצרים ושירותים שונים של החברה ושל החברות
       בקבוצת דן אנד ברדסטריט (ישראל), וכי המשתמש מסכים להעברת פרטי הקשר שלו לחברות אלו לצורך הצעת מוצריהן ושירותיהן
       לו.
7.7. מובהר בזאת, כי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל החברה, בכתב,
        ולבקש כי הפרטים שמסר יוסרו ממאגרי המידע שברשות החברה.
7.8  עוד מובהר בזאת, כי בכל הקשור לפרטים כהגדרתם לעיל, החברה תנהג בהתאם למחויב ממנה על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות,      
       התשמ"א-1981.
7.9. ידוע למשתמש והוא מסכים בזאת שהחברה תמסור מידע לרבות על הפרטים כמתחייב מדרישות הרשויות המוסמכות ו/או הוראות
       הדין.

8. אבטחת מידע
8.1. האתר, תקשורת הנתונים אל וממנו, וכן מחשבי החברה והמידע האצור בהם מאובטחים באמצעות מערכות האבטחה ופרוטוקולי
       ההצפנה המתקדמים ביותר. עם זאת, למרות מאמצי החברה להבטיח ולמגן את השימוש באתר, החברה אינה יכולה להתחייב כי לא
       תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.
8.2. בעת ביצוע רכישה באתר, המידע האישי של המשתמש לרבות מידע בדבר סליקת כרטיס האשראי שלו, מאובטח בתקן PCI.
8.3. החברה עשויה להחליף על פי שיקול דעתה הבלעדי את טכנולוגיית ופרוטוקול ההצפנה ו/או את ספק הסליקה המאובטח לכרטיסי
       האשראי, על מנת לספק למשתמשי האתר את רמת האבטחה והשירות הגבוהים ביותר לפי דעתה.
8.4. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש באתר אשר ביצע רכישה וכתוצאה מן הרכישה נגנבו פרטיו האישיים ונעשה
       בהם שימוש לרעה.

9. שימוש אסור
9.1. המשתמש באתר מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או
        אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מפרים ו/או פוגעים בקניינו הרוחני או המוחשי של אחר, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, בעלי אופי
        פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן (כמשמעותו בחוק הגנת
        הצרכן), מידע השייך לכל אדם או גוף אחר, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס) (לרבות תוכנות מסוג
        סוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים וכיוצ"ב), חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, וכל תוכן אשר מהווה הפרה
        כלשהי לפי כל דין.
9.2. החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק, ו/או שלא להציג, בשלמותו ו/או בחלקו, כל מוצר ו/או חומר ו/או מידע ו/או קישור ו/או
        מאמר ו/או פרסום, על פי שיקול דעתה הבלעדי, המפרים את תנאי השימוש ו/או שאינם עומדים בסטנדרטים הנדרשים לפירסומם ו/או
        שיווקם באתר ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים, ובכלל זה למנוע מהמשתמש האחראי להם את השימוש באתר,
        באופן חלקי או מלא, באופן זמני או לצמיתות, והכל מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או
        תביעה בעניין.
9.3. מובהר בזאת, כי החברה רשאית לנקוט כנגד משתמש אשר יפר את תנאי השימוש, בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי התקנון
        ועל פי כל דין, ו/או להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מהפרה זו, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה
       בשל כך.

10. קניין רוחני
10.1. מוסכם על המשתמש כי החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני הבלעדית באתר, לרבות בתוכן, סרטים, תמונות,
          צילומים, תרשימים, עיצובים, גרפיקה, הצגה מילולית, בסיס נתונים, קוד מחשב, מוסיקה, וידאו, קול, לוגו, סימנים מסחריים, אייקונים
          וכל פרט ו/או מידע אחר הקשור באתר.
10.2. הזכויות בסימני מסחר ו/או בכל מידע וחומר אחר שנמסרו לאתר על ידי יצרני ו/או ספקי המוצרים ו/או התוכן המופיעים באתר ו/או
          על ידי המפרסמים, הינם בידי אותם יצרנים ו/או ספקים ואין להשתמש בהם ללא הסכמתם מראש ובכתב. לחברה לא תהא כל
          אחריות בקשר להפרות שבוצעו בזכויות אלו ו/או על ידי מי מהגורמים הנ"ל.
10.3. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל מוצר ו/או שירות ו/או קישור ו/או מאמר ו/או פרסום שנתקבלה לגביהם תלונה ו/או שאינם
          עומדים בסטנדרט הנדרש לפרסומם ו/או לשיווקם באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
10.4. על אף האמור לעיל, בעצם העלאתו של מאמר ו/או תוכן כלשהו לאתר על ידי המשתמש, מעניק המשתמש לחברה ו/או למי מטעמה
          ו/או למורשים מטעמה לשימוש בתוכן, באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת, רישיון שימוש בלתי מוגבל, באותם מאמרים ו/או
          תכנים ("רישיון השימוש"). רישיון השימוש כולל את הזכות לעשות כל פעולה שהחברה ו/או מי מטעמה ו/או מורשיה ימצאו לנכון
          לעשות באותם תכנים ו/או מאמרים, במלואם או בחלקם, לרבות אך מבלי לגרוע, פרסום, שעתוק, הפצה, עיבוד, וכל שימוש מסחרי
          לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. החברה תידרש לציין את שם כותב המאמר בלבד.
10.5. חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להשתמש, להדפיס, לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, לשדר, לשווק, להעביר, לתרגם או לפרסם
          חומרים ו/או מידע כלשהם מהאתר ו/או חלק מהם ללא קבלת אישור החברה מראש וכתב.

11. שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

12. סמכות שיפוט והדין החל
על תנאי שימוש אלו, פרשנותם ועל כל הכרוך בהם, יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תנאי השימוש יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.