תקנון האיגוד

תוקם ועדה להגדרת כללי האתיקה של האיגוד

תנאים כלליים – האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים בע"מ (להלן- "האיגוד")
 1. יצורף לאיגוד מנוי אשר עמד בתנאי ההצטרפות כפי שפורטו בטופס בקשת הצטרפות לאיגוד (להלן- "טופס הבקשה") כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האיגוד. בכלל זה לא יצורף חבר לאיגוד אלא אם עמד בהצלחה בבחינת ההסמכה אשר עורך האיגוד (בין בעצמו ובין באמצעות צדדים שלישיים), או אם נמצא מתאים מבחינת השכלתו ו/או ניסיונו המקצועי לחברות באיגוד ועמד בהצלחה בתוך 12 חודשים ממועד אישור ההצטרפות בבחינות ההסמכה. הנהלת האיגוד תהיה רשאית מטעמים מיוחדים להאריך מועד זה על פי פניית חבר איגוד כאמור או לפטור חבר מחובת מעבר בחינת ההסמכה.
 2. האמור לעיל לא יחול ביחס למנוי של סטודנט באיגוד.
 3. המנוי מאשר כי ידוע לו כי מסירת פרטים אשר נמסרו על ידו במסגרת מילוי טופס הבקשה תלויה ברצונו ובהסכמתו וכי הם יישמרו במאגר המידע של האיגוד לצורך ניהול שירותי דיוור ישיר בנוגע למוצרים/שירותים של האיגוד ו/או של חברות הקשורות אליו ו/או של גופים העורכים שיתופי פעולה עם האיגוד, ולצורך הפעילות השוטפת של האיגוד וכי פרטים כאמור שיישמרו במאגר המידע של האיגוד יועברו לחו"ל במסגרת שיתופי פעולה של האיגוד עם ארגונים ומוסדות הפועלים בתחום ניהול סיכונים. באפשרות חבר האיגוד לפנות  לאיגוד בכל עת ולבקש כי פרטיו לא ישמשו לצורך שירותי דיוור ישיר.
 4. המנוי מאשר כי האיגוד יהיה רשאי לעשות שימוש בכל הפרטים שנמסרו על ידי חבר האיגוד בטופס הבקשה ו/או יימסרו על ידו במסגרת חברותו באיגוד ו/או במסגרת השתתפותו בפעילויות האיגוד לצורך טיובם לכל מטרות פעילות האיגוד לרבות בכדי להתאים לי פעילויות ו/או שירותים ו/או מוצרים שונים ו/או כדי להשלים ולעדכן פרטים ומידע.
 5. ככל שאישר המנוי קבלת מידע שיווקי, מבצעים, הטבות, הזמנות לאירועים והצעות לרכישת מוצרים בדוא"ל, בפקס ו/או ב- SMS, הרי שרשאי חבר האיגוד להודיע לאיגוד על אי רצונו להמשיך ולקבל מידע כאמור בכל עת ומסוג מסוים.
 6. המנוי באיגוד הינו לתקופה של שנה ממועד קבלת אישור הצטרפות לאיגוד כהגדרתו להלן והיא תתחדש באופן אוטומטי בכל שנה כנגד תשלום דמי החברות כמפורט בתנאים אלה.
 7. תשלום בגין דמי החברות לאיגוד הינו כמפורט להלן:
מנוי CRM/ARM – תשלום דמי חברות שנתי בסך 499 ₪
מנוי סטודנט (עד שנתיים מסיום לימודי התואר) – תשלום דמי חברות שנתי בסך 250 ₪
מנוי תאגיד - דמי חברות שנתיים 2500 ש"ח עד 7 חברים.


מנוי שיהיה מעוניין לבטל את חברותו באיגוד יעשה זאת באמצעות הודעה בכתב לאיגוד ויקבל בחזרה את דמי המנוי השנתיים בכפוף התנאים הבאים:
 • ביטול עד 14 יום ממועד קבלת אישור הצטרפות לאיגוד- החזר מלא של דמי המנוי.
 • ביטול החל מתום 14 הימים כאמור לעיל ועד לחלוף 3 חודשים ממועד קבלת אישור ההצטרפות לאיגוד- החזר של 2/3 מדמי המנוי.
 • ביטול החל מתום 3 חודשים ממועד קבלת אישור ההצטרפות לאיגוד ועד לחלוף 6 חודשים ממועד קבלת אישור ההצטרפות לאיגוד- החזר של 1/3 מדמי המנוי.
 • ביטול לאחר חלוף 6 חודשים ממועד קבלת אישור הצטרפות לאיגוד - אין החזר
 • "מועד אישור הצטרפות לאיגוד"- המועד המאוחר מבין אלה קבלת בקשת ההצטרפות במשרדי האיגוד או מועד קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לתשלום/פירעון צ'ק/קבלת התשלום בפועל בהעברה בנקאית.
 1. האיגוד ראשי לבטל מנוי של חבר איגוד במידה ופעל שלא בהתאם לכללי האתיקה של האיגוד ו/או שלא בהתאם לתנאי כלליים אלה ו/או שיתברר שלא עמד במועד אישור ההצטרפות לאיגוד בתנאי הקבלה לאיגוד. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה זה דמי החברות לא יוחזרו.
 2. מנויי האיגוד יוזמנו לכהן בוועדות המקצועיות של האיגוד כאשר אלו יוקמו וככל שיהיה לדעת האיגוד מקום לצרף חברי ועדה נוספים
 3. המנויים מאשרים כי ידוע להם כי השימוש בספרייה ובחומרים המקצועיים של האיגוד יהיה למטרות מקצועיות בלבד לצרכי חינוך והטמעת תרבות ניהול סיכונים בארגונים בהם מכהנים חברי האיגוד, וכי לא ייעשה בהם כל שימוש מסחרי ובכלל זה הפצה, שכפול, תרגום והעמדה אחרת לרשות הציבור שלא למטרה האמורה לעיל.
 4. צירוף מנויים אשר הינם מנויי איגודים לניהול סיכונים בינלאומיים – מועמדים אשר קיבלו הסמכה  ממוסדות ניהול הסיכונים הבינלאומיים: גארפ, פרמיה ומאוניברסיטת חיפה (מגמת ביטוח) יהיו זכאים להתקבל  כמנויי האיגוד ללא עמידה במבחני ההסמכה של האיגוד.
 5. מנויי האיגוד אינם זכאים לכל מניות באיגוד ו/או זכות הצבעה בענייני האיגוד וכל טובות ההנאה שתצמחנה להם עקב חברותם הן אלה המפורטות במפורש בסעיף 15 מטה.
 6. האיגוד יהיה רשאי לצרף מנויים להם יעניק חברות כבוד באיגוד, אשר תעניק את ההטבות הניתנות בחברות הרגילה ללא דמי הצטרפות במהלך השנה הראשונה, וזאת גם אם מצטרפים אלה אינם עומדים בכל התנאים הכללים ובכל תנאי ההצטרפות ועל פי שיקול הנהלת האיגוד.
 7. תנאי זכאות של מנויים – בהתאם לטבלה להלן:
 
 
סוג המנוי
מבקרים מזדמנים מנוי סטודנט מנוי CRM/ARM מנוי תאגיד
דמי חבר חינם 250 ₪ לשנה 499 ₪ לשנה 2,500 ₪ לשנה
עד 7 חברים
הקניית ושיתוף ידע בתחום ניהול סיכונים - זמין לחברי האיגוד באתר האיגוד מידע מוגבל מידע מוגבל             

Newsletter
 

       
      
קורסים בניהול סיכונים במרכז ההדרכה הרשמי של האיגוד -המכללה למנהל
הנחה מיוחדת לחברי האיגוד
                  
הדרכות מקצועיות ישירות ובאמצעות Webinars לחברות ולקבוצות
הנחה מיוחדת לחברי האיגוד
             
מתן הזדמנות למנהלי סיכונים לחבור עם מנהלי סיכונים אחרים             
דרושים בתחום ניהול סיכונים          
    
 
ייעוץ ולווי מנהלים וארגונים ביישום תרבות ופתרונות בתחום ניהול סיכונים
תנאים מיוחדים
לחברי האיגוד
                  
פיתוח קשרים מקצועיים עם ארגונים וגורמים העוסקים בניהול סיכונים בעולם                  
ייצוג חברי האיגוד וארגוניהם בנושאים רגולטורים
 בתחום ניהול סיכונים
           
במה מתמחה לפרסומים מסחריים ומקצועיים בתחום ניהול הסיכונים בתוספת עלות              
      
 

אפשרויות פרסום 
 
 
   16. האיגוד שומר לעצמו את האפשרות לשנות ו/או לעדכן את התנאים המפורטים מעלה בכל עת ועל פי שיקול  
       דעתו הבלעדי. הודעה על שינוי התנאים כאמור לעיל תימסר באתר האיגוד.