ניהול סיכונים בריאות ופרמצבטיקה

ניהול סיכונים בקופות החולים, ינואר 2012

פעילות קופות החולים כרוכה בנטילת סיכונים שונים, ביניהם, סיכונים תפעוליים, סיכוני ציות, סיכונים פיננסיים, סיכונים אסטרטגיים וסיכונים אחרים הקשורים לקופה. מדיניות ניהול הסיכונים חשובה לקביעת פעולות שעל הקופה לנקוט על מנת לעמוד ביעדים ובמטרות שנקבעו לה . ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול שוטף ומטרתו לאתר סיכונים, להעריך את עוצמתם, לתעדף את הטיפול בהם ולהשקיע בצמצומם ובחיסולם.

ביקורת פנימית וניהול סיכונים בבתי חולים בישראל, כותבת: שרון ויטקובסקי טביב, רו,"ח, CIA, שותפה, BDO זיו האפט

בהגדרת המונח "סיכון" עבור בית חולים, יש להתייחס לחשיפה הקיימת לבית החולים מההסתברות להתרחשותו של נזק כלכלי, כל זאת תחת העיקרו המנחה המתחשב במהות הארגון כבית חולים

אחריות הדירקטוריון בניהול סיכונים בקופות החולים כותבות: שרון ויטקובסקי טביב, שותפה, ראש מגזר ניהול סיכונים, רו"ח עדי יונגר נוה, סגנית שותפה, קבוצת ניהול סיכונים, BDO זיו האפט יוני 2012

ביום 5 בינואר 2012, פורסם חוזר בנושא ניהול סיכונים בקופות החולים על ידי סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים. מטרת החוזר היא לקבוע עקרונות להסדרת חובתה של קופת חולים לביצוע תהליך מסודר לניהול הסיכונים להם היא חשופה, תוך יצירת מנגנוני בקרה.

שנתיים לתאונה הגרעינית ביפאן

רעידת האדמה והצונאמי שאירעו ביפן ב-2011 הובילו לשחרור חומר רדיואקטיבי מתחנת כוח הגרעינית. שחרור מסיבי של חומר רדיואקטיבי הינו בעל פוטנציאל להשפעות בריאותיות חריפות וארוכות טווח. מטרתו העיקרית של דוח הערכת סיכון היא לאמוד את פוטנציאל ההשפעה על בריאות ציבור על מנת להעריך את הצעדים שיש לנקוט בשל התאונה.

כלכלה ירוקה ועיסוקים ירוקים: תחזית סיכונים בטיחותיים ובריאותיים לשנת 2020 מאת: ד"ר אשר פרדו

במשך חמישים השנים הארונות התפתחו הרבה מגורמי הסיכון הבטיחותיים והבריאותיים בקצב איטי יחסית. אולם, השילוב של האצת קצב השינויים הטכנולוגיים יחד עם עליה בפוטנציאל השאיפה ל"כלכלה ירוקה" הביא לתובנה חשובה שיש לחזות סיכונים חדשים בעקבות השילוב הזה.