רגולציה במשרדי ממשלה

נוהל בנושא ניהול סיכונים בחברות הממשלתיות

חוזר שפורסם ע"י רשות החברות הממשלתיות לקביעת עקרונות להסדרת חובתה של חברה ממשלתית למסד תהליך מסודר לניהול הסיכונים להם היא חשופה, תוך יצירת מנגנוני בקרה.

ביצוע ותחזוקת סקר סיכונים תפעוליים

על משרדי הממשלה לזהות ולהעריך את הסיכון התפעולי המובנה בכל הפעילויות, התהליכים והמערכות המהותיים ולוודא שלפני הפעלת פעילויות, תהליכים ומערכות חדשים, הסיכון התפעולי המובנה בהם יהיה נתון לנוהלי הערכה נאותים.

גיבוש וניהול תכנית הפחתה

על משרדי הממשלה לזהות ולהעריך את הסיכון התפעולי המובנה בכל הפעילויות, המערכות והתהליכים העיקריים ולפעול למזעור סיכונים אלה ולצמצם את רמת הסיכון אליהם הם חשופים בביצוע הפעילות השוטפת.

גיבוש מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים

גיבוש מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים הינו חיוני למשרד לצורך מיסוד תהליכי ניהול הסיכונים התפעוליים במשרד ומבטא את תפיסת ניהול הסיכונים של הנהלת המשרד. המדיניות בהתאם להוראה זו תגובש לאחר השלמת סקר הסיכונים התפעוליים ותכנית ההפחתה במשרד, בכדי לאפשר למנהל הסיכונים התפעוליים המשרדי להתבסס על הידע והניסיון אשר נרכשו במהלך ביצועם

דיווח וריכוז אירועי כשל

על משרדי הממשלה ליישם תהליך לניטור שוטף של הסיכונים התפעוליים ושל חשיפות מהותיות להפסדים. דיווח שוטף של מידע רלוונטי, התומך בניהול פרואקטיבי של הסיכון התפעולי, ימסר למנהל הסיכונים המשרדי ולמנהל הסיכונים הראשי.

דו"ח חשיפות

משמש לדיווח שוטף של מידע רלוונטי, התומך בניהול פרואקטיבי של הסיכון התפעולי, מסכם את תהליך ניהול הסיכונים התפעוליים במשרד ומשקף את פרופיל הסיכון העדכני של המשרד.

עקרונות לניהול סיכונים תפעוליים במשרדי הממשלה

משרדי הממשלה חשופים לסיכונים מגוונים, אשר התממשותם עלולה לגרום לנזקים (כספיים ואחרים) למשרד, לממשלה ולפגיעה באיכות השירות הניתן לאזרחי המדינה. על מנת לאפשר להנהלות משרדי הממשלה להיערך מבעוד מועד למזעור הסיכונים מחד, ולהתמודדות עם התממשותם מאידך, על המשרדים להטמיע תהליך כולל של ניהול סיכונים תפעוליים.

פורסם חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות כותבת: ענבל ציון, אוגוסט 2012

ב-11 ביולי 2012, פרסם מנהל רשות החברות הממשלתיות חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות, שמטרתו לשפר מודעות ומוכנות לחירום בחברות הממשלתיות.

רגולציה בחברות ציבוריות

פורסם תיקון 20 לחוק החברות בנושא תנאי כהונה והעסקה כותבת: ענבל ציון

פורסם חוק החברות (תיקון מס' 20), שעניינו תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב ("חברת אג"ח").

תזכיר חוק בנושא ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית כותבת: ענבל ציון, נובמבר 2012

הצעת החוק נועדה להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות שהציעו לציבור יחידות השתתפות ("שותפויות מוגבלות ציבוריות") ולהבטיח הגנה ראויה על עניינם של ציבור בעלי יחידות ההשתתפות.

המלצות ועדת גלאי השנייה בגין דיווח כמותי על חשיפה לסיכונים

הרשות לניירות ערך עיגנה בשנת 2006 בחקיקה את המלצות ועדת גלאי השנייה בנושא דיווח על חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.

רגולציה בחברות פיננסיות

עמדת ממונה - ממצאי ביקורת: ממצאי ביקורת רוחב בנושא המשכיות עסקית, יולי 2013

גופים מוסדיים חייבים לגבש תכנית המשכיות עסקית שתבטיח תפקוד רציף ותקין במצב חירום. לאור חשיבות הנושא, תימשך בחינת היערכות גופים מוסדיים להמשכיות עסקית בביקורות פרטניות ובתרגולים, לרבות בחינת הטיפול בליקויים שנתגלו בגופים מוסדיים במהלכם.

עמדת ממונה - הבהרה: התנהלות גוף מוסדי בעת התקשרות בעסקה מהותית - טיוטה

מסמך זה מפרט את ציפיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן: "הממונה"( לגבי התקשרות גוף מוסדי בעסקה מהותית. בבדיקת התקשרות בעסקה מהותית, הממונה יבחן תהליכים, נתונים, ניתוחים ודוחות שהוגשו לאורגנים הרלוונטיים ופרוטוקולים של דיונים שנערכו בנושא זה.

ניהול סיכון ריבית

ניהול סיכון ריבית נועד לשמור על רמת הסיכון בגבולות סבירים, כך שהתאגיד הבנקאי לא ייחשף להפסדים משמעותיים ותשמר יציבותו. ההוראה מכסה את כלל סוגי סיכון הריבית על כלל המכשירים הפיננסיים בתאגיד הבנקאי.

רשות ניירות ערך - עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ למוסדיים- נייר להערות הציבור

ביום 21 במרץ 2013, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות"), להערות הציבור (עד ליום 15 במאי 2013), מסמך עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ למוסדיים.

ניהול סיכון נזילות (ניהול בנקאי תקין, הוראה מס' 342)

שני מסמכים של ועדת באזל. המסמך הראשון מספטמבר 2008 עוסק בעקרונות לניהול נאות ופיקוח על סיכון הנזילות. המסמך השני מדצמבר 2010, הינו חלק ממקבץ מסמכים לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית (באזל III) מציג שני מדדים פיקוחיים חדשים לאמידה כמותית של סיכון הנזילות וכלים פיקוחיים נוספים לניטור אחר הסיכון.

טיוטת קודקס הרגולציה העתידי - שער 5 חלק 1 - ממשל תאגידי וניהול סיכונים

הטיוטה מאגדת הוראות הנוגעות לממשל תאגידי וניהול סיכונים, שמקורן בחקיקה, בתקנות הדירקטוריון וועדותיו, ובחוזרי הממונה.

פורסמו תקנות בנושא כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים כותבת: ענבל ציון, אוגוסט 2012

ביום 7 ביוני 2012, פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב 2012.

מדריך הטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות השקעה, יוני 2011

התפתחות החקיקה הסביבתית בישראל ובעולם, הצטרפות ישראל ל־OECD והמודעוּת הציבורית הגדלה והולכת לנושאי סביבה, הופכות סיכונים סביבתיים לסיכונים פיננסיים משמעותיים. התפתחויות אלו מחייבות הגברת המודעוּת בגופים מוסדיים והתייחסות לסיכונים סביבתיים בתהליכי השקעה וניהול סיכונים בהם.

רגולציה בבנקאות

עדכון טיוטת הוראה בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

המפקח על הבנקים הודיע היום כי הוא מאמץ את עיקרי הדירקטיבה האירופית לעניין תגמול בבנקים, שנוסח סופי שלה פורסם בסוף יוני 2013 במסגרת יישום המלצות באזל III באירופה (DIRECTIVE 2013/36/EU- Capital Requirements Directive), ואשר יישומה באירופה יחל מיום 1.1.2014.

שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים

במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל לפיקוח על הבנקים ולשינויים בחוק הבנקאות רישוי, עלה הצורך לעדכן את הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בנושאשליטה או בעלות עניין בתאגידיםלא ריאליים שאינם בנק ולהרחיב את תחולתן.

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא הדירקטוריון(מס' 301)

קובץ זה מהווה ריכוז של עמדות מסוימות לגבי יישום ההוראה. הקובץ אינו מהווה רשימה מלאה של עמדות הפיקוח על הבנקים לגבי סוגיות שעלו ליישוםההוראה, או לגבי סוגיות אחרות שעשויות לעלות בעת יישומן.

ועידת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיות לסיוע בהטמעת מדיניות ניהול סיכונים בבנקים, 30 ביוני 2013

ועידת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה לאחרונה מסמך בשם"Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism". המסמך הנו מסמך ייעוץ והנחיה אשר ממוען לבנקים ופתוח לקבלת הערות לטיוטה עד ספטמבר הקרוב.

מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

הסדרי תגמול לא נאותים היוצרים תמריצים המעודדים נטילת סיכונים חריגים היוו אחד מהגורמים למשבר הפיננסי הגלובלי שסיכן את איתנותם הפיננסית של תאגידים בנקאיים. כחלק מתהליך הפקת לקחים מהמשבר, פרסמו גופי פיקוח בינלאומיים הנחיות להסדרת מדיניות תגמול הולמת וכללי ממשל תאגידי בתחום זה.

ניהול סיכוני אשראי – חוזר מספר 2385-06 – הפרשה נוספת לחובות מסופקים – (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 315)

הנחיות לתאגידים הבנקאיים הנדרשים לבצע הפרשה להפסדי אשראי, על התאגידים הבנקאיים לוודא כי סכום יתרת ההפרשה הקבוצתית לא יפחת מסכום יתרת ההפרשה הכללית, הנוספת והמיוחדת לחובות המסופקים

ניהול סיכוני אשראי-חוזר מספר-2384-06-ח – מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (ניהול בנקאי תקין הוראה מספר 313)

"אחד ממקורות סיכון האשראי התאגידים בנקאיים הוא ריכוזיות תיק האשראי. נקבעו מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים". החוזר מעדכן את סעיפי הגדרת החבות, עסקאות OTC ואת הוראות הדיווח

ניהול סיכוני ריבית – חוזר מספר 2377-06 – (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 333)

"במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל ולסטנדרטים המקובלים במדינות מובילות בעולם עלה הצורך לקבוע הוראה העוסקת בנושא ניהול סיכוני ריבית". "ההוראה כוללת בחלקה הסדרה של דרישות וציפיות קיימות של הפיקוח על הבנקים מתאגידיים בנקאיים ומתבססת בעיקר על עקרונות ועדת באזל לניהול ולפיקוח על סיכון ריבית שפורסמו בשנת 2004 בנושאים נקודתיים בוצעו השלמות והתאמות בהתבסס על פרסומי רשויות הפיקוח בארה"ב"

ניהול סיכוני שוק – חוזר מספר 2378-06- (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 339)

להתפתחויות בשוקי הכספים וההון בישראל למעבר מתיווך פיננסי למעמד של עשיית שוק לגלובליזציה ולחדשנות הפיננסית השפעה הולכת וגדלה על פוטנציאל החשיפה לסיכונים פיננסים הכרוכים במישורי הפעולה השונים של התאגידיים הבנקאיים". הוראה זו קובעת כללים לניהול ומדידה של סיכוני שוק המחילים את עקרונות היסוד הכללים שנקבעו בהוראה 310 בנושא ניהול סיכונים.

חוזר מספר ח-2383-06 – הערכת נאותות הלימות הון (ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 211)

בחודש יוני 2011 פרסמה ועדת באזל לפיקוח בנקאי את מסמך באזל 3: מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית. לאור האמור במסמך זה מעדכן המפקח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 211. העדכון כולל שינוי של סעיפי הערכת סיכון האשראי, וסקירת מערכת ניהול סיכון אשראי כלפי צד נגדי לצד תוספות בסעיף הסיכונים התפעולים. מועד תחילה של שיוניים להוראה הינו 1 לינואר 2014

הפיקוח על הבנקים עדכן את ההוראות להערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות. (הוראה מספר 314)

הוראה 314 המעודכנת מאמצת שבעה קריטריונים ומפרטת את הדרך הראויה ליישומם. בין התיקונים להוראה אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לקיום תהליכים נאותים של הערכת סיכוני אשראי ובקרות פנימיות אפקטיביות, קיום מערכת סיווג מהימן של חובות, קביעת תהליך תיקוף של מודל פנימי להערכתה סיכוני אשראי, אימוץ ותיעוד שיטת עבודה לטיפול בהפסדי אשראי ועוד.

הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות מפרסם דוח מסכם, הכולל את המלצותיו הסופיות המטרה: חיזוק התחרות והגברת כוחם הצרכני של משקי הבית והעסקים הקטנים, בנק ישראל, מרץ 2013

הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית שמונה על ידי שר האוצר ונגיד בנק ישראל, מפרסם היום דוח מסכם, הכולל את המלצותיו להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית. הדוח מהווה המשך לדוח הביניים שפורסם בתאריך ה- 16.7.2012.

הוראות חדשות בנושא ניהול סיכונים וניהול אשראי, דצמבר 2012

במסגרת פעולותיו של הפיקוח על הבנקים לחיזוק איתנות המערכת הבנקאית בישראל, הפיץ המפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני בנקאות ובאישור הנגיד, מספר הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות ועדכונים למספר הוראות קיימות.

Progress report table on the Basel III adoption

Progress report table on the Basel III adoption

ריכוז הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכונים

הוראות המפקח על הבנקים המשקפות את עמדתו לגבי הנורמות הנדרשות לניהול בנקאי תקין בתחומים שונים

באזל 3

מטרת המסמך "באזל 3" היא לטפל בחולשות שהתגלו ולהביא למערכת בנקאית עולמית יציבה יותר, מודעת יותר לסיכון ובעלת יכולת ספיגת הפסדים רחבה מבעבר.

טיוטת הוראה בנושא ניהול סיכוני אשראי

במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל לפיקוח על הבנקים, ולסטנדרטים מקצועיים במדינות מובילות בעולם, ובעקבות הניסיון שנצבר בפיקוח על הבנקים, עלה הצורך לעדכן את הוראות ניהול בנקאי העוסקות בנושא ניהול סיכון אשראי, כמפורט להלן.

רגולציה בעבודה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) 2013, נוסח מלא ומעודכן

מטרת תקנות אלה לקבוע את קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

פורסמה טיוטת נוהל קריטריונים למוסדות ומרצים לצורך הכנת תוכנית ניהול בטיחות

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה 2013 , נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן תקבע רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. לקיום מטרה זו נקבעה תכנית להכשרת כשירים בבטיחות להכנת תכנית ניהול בטיחות, וזאת במסגרת שמונה ימי השתלמות, כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

מטרת תקנות אלה לקבוע קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

פרסומים של הרשות לניירות ערך

רשות ניירות ערך פרסמה טיוטת תיקון שעניינה מתן הקלות לתאגידים קטנים, אוגוסט 2013

הוצעו ארבע הקלות לתאגידים מדווחים קטנים: ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית (iSox) ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית בחברות קטנות, מתן פטור מהוראות התוספת השניה לתקנות ניירות ערך. בעניין ניתוח סיכוני שוק לחברות קטנות אשר החשיפה שלהן לסיכוני שוק הנובעים ממכשירים פיננסיים נמוכה, והעלאת ספי הצירוף של דוחות כספיים של חברות כלולות בדוחות רבעוניים ושל הערכות שווי.